Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ
- komplikované problémy v příkladech

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ

cíl

Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele.

obsah

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů
 • Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů
 • Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením
 • Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku

 

 • Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán
 • Majetek účetně neodpisovaný
Hmotný a nehmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů
 • Definice hmotného a nehmotného majetku, podlimitní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Pořízení hmotného a nehmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena
 • Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku
 • Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, uplatnění daňových odpisů, časový odpis, přerušení daňových odpisů
 • Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem
 • Odpisování hmotného majetku vloženého členskou obcí do dobrovolného svazku obcí
 • Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem (dříve děděním a darováním)
 • Úprava režimu finančního leasingu
 • Výklad nehmotného majetku – definice, způsob daňového odpisování
 • Technické zhodnocení na nehmotném majetku
 • Vyřazení hmotného a nehmotného majetku, uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, vyřazení majetku v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného a nehmotného majetku, zmařené investice
 • Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného
V případě, že do doby realizace semináře dojde k případným legislativním úpravám dotčených právních předpisů, budou tyto změny zahrnuty do výkladu a bude jim věnována zvýšená pozornost.
Lektor

Ing. Ilona Součková

specialistka na daň z příjmů právnických osob

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 25. října 2021

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P168

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz