Košík je prázdný.

Kongress Pracovní právo a personalistika 2024

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových
předpisů - komplikované problémy v příkladech

NOVELA
MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ

cíl

Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele.

obsah

Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů
 • Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů
 • Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením
 • Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a

 

dlouhodobého nehmotného majetku
 • Účetní odpisování, komponentní odpisování, účetní odpisový plán
 • Majetek účetně neodpisovaný
Hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů
 • Definice hmotného majetku, stanovení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
 • Pořízení hmotného majetku – stanovení vstupní ceny pro odpisování, vstupní cena pro odpisování majetku pořízeného na základě investiční dotace, vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví, změněná vstupní cena, stanovení vstupní ceny odkoupeného majetku, který byl úplatně užíván, stanovení vstupní ceny u majetku nabytého vkladem, stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla, aplikace změněné vstupní ceny
 • Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
 • Daňové odpisování hmotného majetku – odpisové skupiny, doba odpisování, fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů
 • Metody uplatňování daňových odpisů – odpisy rovnoměrné, zrychlené, „časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
 • Odpisování hmotného majetku předaného zřizovatelem k užívání příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo krajem
 • Majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem
 • Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
 • Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
 • Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
 • Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku
 • Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
 • Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
 • Vyřazení hmotného majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů, v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody, částečné vyřazení hmotného majetku, zmařené investice
 • Limitace daňových nákladů při prodeji majetku – prodej pozemků, prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků, prodej majetku neodpisovaného
 • Důsledky zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a nakládání s nehmotným majetkem v základu daně z příjmů
 • Změny v odpisování majetku vyplývající z novely ZDP účinné od 1.1.2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK
  • Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
  • Odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
  • Definice vozidla kategorie M1 pro  účely uplatňování daňových odpisů
  • Technické zhodnocení a jeho odpisování u vozidel kategorie M1 - omezení daňových odpisů
  • Omezení výdajů – daňových odpisů u vozidel kategorie M1 ve spoluvlastnictví
  • Omezení výdajů – daňových odpisů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing
Mimořádná pozornost bude věnována posledním úpravám zákona a jejich důsledkům v souvislosti s daným tématickým zaměřením.
Lektor

Ing. Ilona Součková

specialistka na daň z příjmů právnických osob

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 17. června 2024

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P204

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč)

Další kurzy lektora:

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku

Lektor:  Ing. Ilona Součková

Datum:  20. května 2024, 9-13 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P203

Cena: 2 700 Kč  (s DPH 3 267 Kč)

Forma účasti: Prezenčně i online