Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ
při aplikaci zákoníku práce

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

pro

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu.

obsah

 • Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)
 • Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce - praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a obsahových změn
 • Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
 • Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy – nesplnění informační povinnosti
 • Home office a překážky v práci
 • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců
 • Možnost zaměstnavatele kontrolovat soukromé zprávy zaměstnanců
 • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
 • Rovné zacházení při odměňování zaměstnanců (chyby při přiznávání a snižování osobních příplatků)
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
 • Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku
 • Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Problémy spojené s doručováním v pracovněprávních vztazích
Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 10. května 2019

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P120

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

Další kurzy lektora:

Nejčastější chyby zaměstnavatelů při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  15. listopadu 2019, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P096

Cena: 2 300 Kč  (s DPH 2 783 Kč)

Zákoník práce v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Lektor:  doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Datum:  8. ledna 2020, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P092

Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)