Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce
a novela zákoníku práce

NOVELA
DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

DŮSLEDKY CHYBNĚ FORMULOVANÝCH SMLUV

pro

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

cíl

Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti/nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu.

 

Součástí semináře bude též informace o obsahu novelizací zákoníku práce.

obsah

 • Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a významné změny, které přináší novela zákoníku práce
 • Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
 • Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek podle novely zákoníku práce
 • Home office – výhody a rizika, pravidla týkající se překážek v práci
 • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby dle novely zákoníku práce
 • Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, nová pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky
 • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
 • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
 • Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku
 • Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
 • Doručování v pracovněprávních vztazích a zásadní změna v novele ZP
Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

metody

Výklad, modelové příklady, případy z praxe.
Lektor

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Místo

ONLINE seminář

Datum kurzu: 17. dubna 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P131

Kategorie kurzu: Pracovní právo

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)