Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ - 4denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
pro začínající mzdové účetní

PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

cíl

Uvést účastníky kurzu do problematiky nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Účastník kurzu získá přehled o základních principech systému nemocenského pojištění a pojistného, o dávkách, o povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců.

obsah

 • Nemocenské pojištění aktuálně
  • Zaměstnanec v systému nemocenského pojištění
  • Účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik)
  • Účast na nemocenském pojištění u DPP dle nových pravidel a nárok na dávky v příkladech
  • Změna místní příslušnosti

 

  • Povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční)
  • Podmínky nároku na dávky, podpůrčí doba, ochranná lhůta
  • Rozhodné období, denní vyměřovací základ, povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky
  • Dávky nemocenského pojištění (nemocenské – eNeschopenka, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné) – novinky v dávkách
 • Pojistné na sociální zabezpečení aktuálně
  • Poplatníci pojistného
  • Vyměřovací základ a maximální vyměřovací základ
  • Sazby a odvod pojistného – slevy na pojistném, zvýšené pojistné
  • Povinnosti poplatníků (i zaměstnanců na DPP) při odvodu pojistného
  • Splátky, penále (promíjení penále) a vymáhání pojistného

metody

Součástí kurzu bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci kurzu mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.
Lektor

Mgr. Šárka Chotěborská

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 16. dubna 2024

Čas kurzu: 9-13 hod.

Kód kurzu: P162A

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

null

obsah

Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Legislativa, zdroje informací
 • Typy plátců pojistného
 • Oznamovací povinnost
 • Kódy změn
 • Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno)
 • Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti
 • Dokladová kontrola
 • Novinky ve zdravotním pojištění a výhled

 

Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Problematika cizinců ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Cizinci ze třetích zemí
 • Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • Cizinci ze států EU, EHP a Švýcarska
 • Principy EU koordinace v oblasti sociálního zabezpečení
 • Rozsah nároků na zdravotní služby
 • Typy průkazů pojištěnce
 • Nároky rodinných příslušníků
 • Nárokové formuláře
 • Určení příslušnosti k právním předpisům (souběhy výdělečných činností ve dvou a více státech, institut vyslání, výjimka) ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
Lektor

Jitka Luciani

vedoucí oddělení služeb klientům VZP ČR – Regionální pobočky Praha

Ing. Jana Čemusová

vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací VZP ČR - Regionální pobočky Praha

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

nebo

ONLINE seminář

živé vysílání

Datum kurzu: 16. dubna 2024

Čas kurzu: 13:30-15:30 hod.

Kód kurzu: P162B

Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

Poptat jako firemní kurz

1 100 Kč (s DPH 1 331 Kč)

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY
pro začínající mzdové účetní

DOBROVOLNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

DOBROVOLNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

cíl

Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), jakož i o povinnostech zaměstnavatelů v důchodovém pojištění upravených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.). Pomocí vzorových příkladů budou též seznámeni se základními zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP

obsah

 • Pojištění povinné, dobrovolné, náhradní doby pojištění
 • Základní informace o dávkách důchodového pojištění – podmínky nároku a jejich výše
 • Povinnosti zaměstnavatelů

   

   • Vedení podkladové evidence, archivační lhůty
   • Součinnost při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu)
   • Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
   • Předepsané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění
  • Vedení ELDP – základní povinnost zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
   • Základní zásady při vyplňování ELDP podle aktuálního právního stavu
    • Odchylky při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce
    • Údaje uváděné do více řádků, zaměstnání po vzniku nároku na důchod, vedení ELDP pro starobní důchodce
    • Vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody
   • Odeslání ELDP
   • Opravy již odeslaných ELDP
   • Příklady vyplňování ELDP
  • Sankce při porušení povinností, řízení o námitkách
  • Diskuze, dotazy
  Lektor

  Jana Dorčáková

  ČSSZ

  JUDr. Helena Pelikánová

  specialistka advokátní kanceláře

  Místo

  PRAHA

  učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

  nebo

  ONLINE seminář

  živé vysílání

  Datum kurzu: 17. dubna 2024

  Čas kurzu: 9-13 hod.

  Kód kurzu: P162C

  Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

  Poptat jako firemní kurz

  2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč)

  DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní

  DAŇ Z PŘÍJMŮ

  DAŇ Z PŘÍJMŮ

  obsah

  • Orientace na stránkách Finanční správy ČR
  • Plátce daně a plátcova pokladna včetně registrace
  • Definice zaměstnavatele a zaměstnance
  • Vymezení příjmů ze ZČ
  • Příjmy ze ZČ zdaněné konečnou srážkovou daní, vč. formulářů, termínů podání a placení
  • Příjmy, které nejsou předmětem daně ze ZČ
  • Příjmy osvobozené od daně ze ZČ
  • Základ daně u příjmů ze ZČ a jeho výpočet, příklady
  • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování

   

  • Slevy na dani a jejich prokazování
  • Tiskopis Prohlášení poplatníka
  • Roční zúčtování záloh
  • Termíny odvodu záloh a termíny a způsoby podávání tiskopisů
  • Sankce – pokuta za opožděné podání daňového tvrzení, úroky z prodlení, penále
  • Diskuze, dotazy účastníků možné během celého kurzu
  Lektor

  Ing. Dagmar Lacmanová

  metodička DPFO-ZČ, Specializovaný finanční úřad

  Místo

  PRAHA

  učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

  nebo

  ONLINE seminář

  živé vysílání

  Datum kurzu: 17. dubna 2024

  Čas kurzu: 13:30-15:30 hod.

  Kód kurzu: P162D

  Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

  Poptat jako firemní kurz

  1 100 Kč (s DPH 1 331 Kč)

  VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní

  ZÚČTOVÁNÍ MEZD

  ZÚČTOVÁNÍ MEZD

  obsah

  • Stručný přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní
  • Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem
  • Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu
  • Agenda spojená s ukončením kalendářního měsíce, kalendářního roku, pracovněprávního vztahu
  • Směna, harmonogram směn, přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky

   

  • Rovnoměrně rozvržená a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, vyrovnávací období, nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele
  • Výpočet měsíční mzdy, poměrná část měsíční mzdy, hodinová mzda
  • Práce přesčas, práce ve svátek, náhradní volno za práci přesčas, náhradní volno za svátek
  • Další příplatkové mzdy – za nocza sobotu a neděliza práci ve ztíženém pracovním prostředí
  • Odměna za pracovní pohotovost
  • Výpočet průměrného výdělku, skutečný a pravděpodobný výdělek
  • Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  • Sociální zabezpečení – vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ, příjmy, z nichž se pojistné neodvádí, sazby pojistného, odvod pojistného – lhůty, přehled o výši pojistného, opravný přehled
  • Slevy na pojistném
  • Zdravotní pojištění – sazby pojistného, výpočet pojistného, vyměřovací základ, minimální vyměřovací základ, přehled o výši vyměřovacího základu a pojistném, opravný přehled
  • Schéma výpočtu čisté mzdy a principy zdanění příjmu fyzických osob (zaměstnanec s Prohlášením a bez Prohlášení), daňové slevy, prokazování nároků na jednotlivé daňové slevy
  • Příprava na budoucí povolání studiem na střední a vysoké škole – prokazování doby studia – podrobně ustanovení §§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.
  • Provádění srážek ze mzdy – základní informace
   • Srážky bez souhlasu, srážky se souhlasem
   • Srážky přednostní, nepřednostní
   • Pořadí srážek ze mzdy
   • Povinnosti zaměstnavatele v oblasti srážek ze mzdy při vzniku PPV, trvání PPV (povinnosti vůči OSSZ a další povinnosti), ukončení PPV
   • Paušální náhrada nákladů při exekuci a její výše
  • Zápočtový list, jeho náležitosti, předávání ZL, zasílání ZL
  • Mzdový list a jeho náležitosti
  • Dovolená v hodinách – stanovení nároku na dovolenou, neomluvená nepřítomnost a krácení dovolené, podmínky pro minimální nárok na dovolenou v hodinách, limitní kumulativní překážky, tituly posuzované pro vznik nároku na dovolenou jako doba odpracovaná, převod zůstatku dovolené do dalšího roku, čerpání dovolené, dodatková dovolená
  • Zákonné pojištění zaměstnavatele

  pozn.

  Tento seminář je rámcovým shrnutím celého cyklu pro začínající mzdové účetní.
  Lektor

  Ing. Růžena Klímová

  specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

  Místo

  PRAHA

  učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

  nebo

  ONLINE seminář

  živé vysílání

  Datum kurzu: 18. - 19. dubna 2024

  Čas kurzu: 9-14 hod.

  Kód kurzu: P162E

  Kategorie kurzu: Mzdové účetnictví

  Poptat jako firemní kurz

  5 700 Kč (s DPH 6 897 Kč)

  Cyklus Seminář pro začínající mzdové účetní - 4denní za zvýhodněnou cenu:

  Datum: 16. - 19. dubna 2024

  Čas: 9-15:30 hod.

  Kód: P162

  Kategorie: Mzdové účetnictví

  9 900 Kč (s DPH 11 979 Kč)

  Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

  Další kurzy lektora:

  Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024 a evidenční listy důchodového pojištění

  Lektor:  Jana Dorčáková, Martina Huřťáková

  Datum:  13. prosince 2023, 9-13 hod.

  Místo: PRAHA       Kód: P146A

  Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

  Forma účasti: Prezenčně i online

  Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024 a evidenční listy důchodového pojištění

  Lektor:  Jana Dorčáková, Martina Huřťáková

  Datum:  24. ledna 2024, 9-13 hod.

  Místo: PRAHA       Kód: P154

  Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

  Forma účasti: Prezenčně i online

  Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2024 - aktuality

  Lektor:  Jana Dorčáková

  Datum:  20. února 2024, 9-13 hod.

  Místo: PRAHA       Kód: P156

  Cena: 1 900 Kč  (s DPH 2 299 Kč)

  Forma účasti: Prezenčně i online