Košík je prázdný.

Nákupní košík je prázdný.

zpětvytisknout

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

VSTUPNÍ CENA MAJETKU

VSTUPNÍ CENA MAJETKU

cíl

Seznámit se s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního (účetnictví podnikatelských subjektů) a daňového pohledu.  

obsah

Nehmotný a hmotný majetek – daňový pohled
  • Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů
  • Vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku
  • Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování
  • Majetek vyloučený z odpisování

 

  • Odpisovatel – resp. kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek
  • Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny
  • Volba způsobů odpisování (rovnoměrné, zrychlené, časové, výkonové)
  • Příklady na výpočet odpisů
  • Dlouhodobý majetek a DPH, daň z nemovitých věcí a další daně
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – účetní pohled
  • Účetní vymezení
  • Forma pořízení ve vztahu k účetnictví
  • Ocenění ve vztahu ke způsobu pořízení
  • Odpisování
  • Nejčastější chyby v účtování
  • Analytické účty
  • Vnitřní směrnice účetní jednotky – povinné a vhodné náležitosti
Účetní a daňový pohled ve vztahu ke způsobu financování nehmotného a hmotného majetku
  • Finanční leasing
  • Úvěr
  • Nejčastější chyby

 

Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.
Lektor

Ing. Petr Kout, CSc.

daňový poradce

Tomáš Líbal

účetní poradce

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 29. září 2020

Čas kurzu: 9-15 hod.

Kód kurzu: P155/1A

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

cíl

Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu).

obsah

Daňový pohled
  • Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník
  • Věc, součást věci, příslušenství věci
  • Movité a nemovité věci
  • Obchodní majetek

 

  • (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek
  • Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku
  • Odlišnost vymezení technického zhodnocení u hmotného a nehmotného majetku
  • Opravy a udržování jako daňový náklad
  • Vliv technického zhodnocení na ocenění majetku, odpisování technického zhodnocení
  • Opravy, technické zhodnocení a DPH (nárok na odpočet daně, úpravy odpočtu daně)
  • Nepeněžní příjmy v souvislosti s opravami a technickým zhodnocením
Účetní pohled (v účetnictví podnikatelských subjektů)
  • Vymezení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – rozdíly oproti dani z příjmů
  • Účtování nákladů (výdajů) charakteru technického zhodnocení
  • Časté chyby

 

Program bude připraven podle aktuálního právního stavu.
Lektor

Ing. Petr Kout, CSc.

daňový poradce

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 27. října 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P155/1B

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací
ve vazbě na daňové zákony a související předpisy

ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

pro

Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů.

cíl

Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí stavebních děl a výrobních a provozních zařízení ve stavebních dílech, otázky technického zhodnocení versus opravy a údržba, a další související problematika.

 

Výklad bude obsahovat upozornění na aktuální stav pro 

 

rok 2020 (se zdůrazněním změn a novinek oproti dřívějšímu stavu), na související stanoviska MF a GFŘ, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře.

obsah

 • Statistické klasifikace
  • Klasifikace stavebních děl CZ-CC, Klasifikace produkce CZ-CPA, Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a další klasifikace s vazbou na daňové zákony (základní principy konstrukce klasifikací, vazby mezi klasifikacemi, aplikace v daňových zákonech)
 • Uplatnění klasifikací v daních z příjmů
  • Aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro daňové odpisování
  • Soubory movitých věcí, příslušenství dlouhodobého hmotného majetku
  • Posuzování majetku jako součásti stavebních děl a jako samostatného majetku (rozbor pokynu GFŘ D-22 „k příloze zákona“ a „k § 26 zákona“)
 • Novinky v oblasti majetku a jeho odpisování, zařazení do užívání či určení vstupní ceny
  • Konkrétní náplň této části bude přizpůsobena aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře
 • Použití klasifikací v zákoně o DPH
  • Vazba klasifikací na určení dodání zboží a poskytnutí služeb ve snížených sazbách DPH (vč. změn od 1. 5. 2020)
  • Použití klasifikací v přílohách k zákonu a při dodání zboží podle Nařízení vlády a přílohy č. 6 ZDPH
  • Rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce
 • Uplatnění klasifikací v dalších daňových zákonech
  • Použití klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, zákon o evidenci tržeb, klasifikace ekonomických činností jako doplňující údaj přiznání apod.)
 • Aktuality
  • Zdůraznění nových postupů v roce 2020 a seznámení s aktuálními stanovisky MF a GFŘ k probírané problematice, vše v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v době konání semináře

metody

Výklad je doplněn promítáním podkladových materiálů a ukázkových příkladů (které účastníci obdrží) prostřednictvím dataprojektoru, možnost diskuze i v průběhu semináře.
Lektor

RNDr. Ivan Brychta

daňový poradce

Místo

PRAHA

učebna Studia W, Karlovo náměstí 3, 1. patro, Praha 2

Datum kurzu: 12. listopadu 2020

Čas kurzu: 9-14 hod.

Kód kurzu: P155/1C

Kategorie kurzu: Finanční účetnictví

Poptat jako firemní kurz

Cyklus Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní za zvýhodněnou cenu:

Datum: 29. září, 27. října a 12. listopadu 2020, 1. den: 9-15 h., 2. a 3. den: 9-14 h.

Čas: 9-15 hod.

Kód: P155/1

Kategorie: Finanční účetnictví

Můžete se přihlásit na celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

Další kurzy lektora:

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  22. června 2021, 9-14 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O204/2B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc.

Datum:  22. června 2021, 9-14 hod.

Místo: PRAHA       Kód: P204/2B

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)

Účtování o majetku pro mírně pokročilé - 3denní

Lektor:  Ing. Petr Kout, CSc. , Tomáš Líbal

Datum:  13. září 2021, 9-15 hod.

Místo: ONLINE seminář       Kód: O166/1A

Cena: 2 400 Kč  (s DPH 2 904 Kč)